01.03.2014 Počela primena novog Zakon o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013)
14.11.2013 Ustavni sud je doneo Odluku br. IUz.95/2013 kojom je utvrdio da odredba člana 20 ž stav 1 Zakona o privatizaciji nije u saglasnosti sa ustavom. Ova odredba je predviđala da se od dana donošenja odluke o restruktuiranju do dana donošenja odluke o okončanju restruktuiranja, a najkasnije do 30.06.2014. godine, ne može protiv subjekta privatizacije odnosno nad njegovom imovinom odrediti ili sprovesti prinudno izvršenje. Objavljivanje ove odluke Ustavnog suda je odloženo za šest meseci.
07.02.2013 Izmenama i dopunama Zakona o trgovini („Sl. Glasnik RS“, br. 10/2013), ustanovljeno je pravo pravnog lica da u sudskom postupku traži i ostvari naknadu nematerijalne štete zbog povrede poslovnog ugleda, što do sada nije bilo moguće, budući da Zakon o obligacionim odnosima naknadu nematerijalne štete zbog povrede ugleda nije priznavao pravnim licima.